Pravni okvir

Evropski okvir

  • Direktiva 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju
  • Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu – velja sicer za odnos B2C, vendar so nekatere države implementirale enake določbe tudi za odnos B2B

Nacionalno pravo

  • Tretji odstavek 74. člena Ustave RS prepoveduje dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco
  • ZPOmK-1 v 63. a členu prepoveduje dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerimi se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu
  • Kazenski zakonik določa, da so nekatera dejanja nelojalne konkurence kazniva dejanja, in sicer preslepitev kupca (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1) in nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1)
  • ZIL-1 vsebuje določbe, ki se nanašajo na varstvo znamke, modela, patent